บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2565-0014 และ 0102-03-2565-0016

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จัดกิจกรรม TEAM BUILDING , WALK RALLY , ละลายพฤติกรรม

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สินค้าและบริการ