เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยเริ่มจากการให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด ในนาม เอช ดี การดับเพลิง ในปี พ.ศ. 2554  และได้เปลี่ยนชื่อ มาเป็น  เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  ในปี พ.ศ. 2558 และได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆนั้น มีความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนและฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้าง

บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้  และความเชี่ยวชาญ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง และประเทศชาติ ต่อไป

บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้บริการจัด ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย  พร้อมทีมงานวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ